Siirry sisältöön

Vieremän kunnan kirjaamo toimii kunnan virallisena asiointiosoitteena.
Kirjaamoon voit toimittaa mm. kuntalaisaloitteita, muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä, vastine- ja selvityspyyntöjä, anomuksia ja vastauskirjeitä.

Kirjaamosta saa tietoa vireillä olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä.
Kirjaamo hoitaa myös kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulua.

Kunnan päätöksentekoon liittyvät kuulutukset, esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset löydät täältä:

Vieremän kunnan asian- ja kokoushallinnan rekisteri

Tiedonhallintalain 25 §:n mukaan kunnan on ylläpidettävä viranomaisen käsittelyssä olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Asiarekisterillä tarkoitetaan päätöksentekojärjestelmää ja muita asianhallintaan kuuluvia tietojärjestelmiä. Hallinnollisten asioiden asiarekisteriin kirjataan kaikki vireille tulleet asiat, niihin liittyvät toimenpiteet sekä asiakirjat.

Asiankäsittelyyn liittyvät toimenpiteet ovat aloitus-, väli- tai lopputoimenpiteitä asian käsittelyssä. Esimerkkejä toimenpiteen tyypistä ovat valmistelu, päätöksenteko, tiedoksianto, muutoksenhaku ja seuranta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n 
mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, joka sisältää tiedot Vieremän hallinnoimista 
tietovarannoista ja asiarekisteristä.

Kuvauksen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä Vieremän kunnalle. Se auttaa osoittamaan ja yksilöimään tarvitsemasi tiedot. Kuvaus sisältää vastuualueittain niiden toimintaan liittyvät tietovarannot sekä tietovarantoon sisältyvät tietoaineistot.

Vieremän kunnan tietovarannot

Seuraavassa esitellään Vieremän kunnan tietovarannot ja niiden keskeiset tietoaineistot. Ne on ryhmitelty tietoaineiston omistajan/vastaavan viranomaisen mukaisesti ryhmiteltynä.

Hallintopalvelut

 • asiakaspalvelu
 • asumisen viranomaispalvelut
 • elinkeinopalvelut
 • hallinto
 • henkilöstö
 • talous
 • tietohallinto
 • työllisyys
 • viestintä ja markkinointi
 • yrityspalvelut

Sivistyspalvelut

 • lukiokoulutus
 • perusopetus
 • perusopetuksen aamu- ja iltapäivä toiminta
 • varhaiskasvatus ja esiopetus

Vapaa-aikapalvelut

 • kansalaisopisto
 • kirjasto
 • liikunta
 • nuorisotoimi

Tekniset ja ruokahuoltopalvelut

 • liikenne
 • kaavoitus
 • kiinteistörekisterinpito
 • maaomaisuus
 • paikkatieto
 • rakennusvalvonta
 • rakennuttaminen ja kunnossapito
 • vesihuolto

Tietopyynnön tekeminen

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen 
(julkisuuslaki 621/1999, 8 §). Pääosin kunnan asiakirjat ovat julkisia. 
Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. 
Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. 

Voit tehdä tietopyynnön sähköisellä lomakkeella.
Kirjaamo ohjaa pyynnön tietovarannosta vastaavalle viranomaiselle.

Kirjaamon yhteystiedot:

Avoinna ma-pe klo 8.00-15.00

Käynti- ja postiosoite: Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä
Sähköposti: viereman.kunta@vierema.fi