Siirry sisältöön

Lapsi voi tarvita tukea yhdellä tai useammalla kehityksen osa-alueella. Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on lapsen tuen tarpeen mahdollisimman varhainen tunnistaminen, tuen tarpeen arviointi, tuen järjestäminen, mahdollisiin jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä monialainen yhteistyö. Tarkoituksena on turvata lapselle laadukas ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva varhaiskasvatus. Tavoitteena on, että jokainen lapsi omine taitoineen voi osallistua ryhmän toimintaan mahdollisimman täysipainoisesti.

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on huoltajien ja kasvatushenkilöstön lapsesta tehtyjen havaintojen yhteinen tarkastelu tai aiemmin todettu lapsen tuen tarve. Tuen tarvetta arvioitaessa, suunniteltaessa ja toteutettaessa oleellista on tunnistaa lapsen vahvuudet ja kehitystarpeet sekä muodostaa hänestä kokonaiskuva. Tärkeintä on tukea lapsen myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kasvua. Konkreettiset tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tuen tarve, tavoitteet ja menetelmät kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä mahdollisten yhteistyötahojen (esim. puheterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä) kanssa. On tärkeää, että tavoitteita ja tukitoimia arvioidaan jatkuvasti lapsen arjessa.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen vastaava opettaja/erityisopettaja, joka vierailee lapsiryhmissä ja ohjaa tuen asioissa muuta varhaiskasvatuksen henkilöstöä

Varhaiskasvatukseen hakemisesta ilmoitetaan kunnan nettisivuilla. Varhaiskasvatukseen voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Lasten varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos hoidon tarve johtuu opiskelusta tai työllistymisestä eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea välittömästi kun tarve selviää, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuksen toimisto

Puhelin

Sähköposti