Siirry sisältöön

Kuraattori

Opiskeluhuollon kuraattori, esi- ja perusopetus

Opiskeluhuollon kuraattori antaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea sekä ohjausta kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kuraattoripalvelut ovat osa esi- ja perusopetuksessa tehtävää opiskeluhuoltotyötä. Kuraattori tuo kouluyhteisöön sosiaalialan asiantuntemusta. Kuraattori tukee oppilaiden koulunkäyntiä, sosiaalisia suhteita ja hyvinvointia. Kuraattori tekee koululla sekä yksilötyötä että yhteisöllistä työtä, jonka tavoitteena on edistää koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Kuraattorin työ sisältää mm. ohjaus- ja tukikäyntejä, neuvontaa sekä tarvittavan tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaitoksen, perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Yksilötyö on pääasiallisesti lyhytkestoista ja työn painopiste on kartoittavassa, ennaltaehkäisevässä ja varhaisen vaiheen tuessa.

Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon kuraattorin tai psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivä.

Toimi näin

Voit oppilaana hakeutua kuraattorin luokse ottamalla itse suoraan yhteyttä tai esimerkiksi huoltajan, opettajan, opinto-ohjaajan tai kouluterveydenhoitajan välityksellä. Tukea kannattaa hakea varhaisessa vaiheessa. Lähetettä et tarvitse.

Kuraattori voi tukea sinua, jos sinulla on esimerkiksi haasteita koulunkäynnissä, kaveri- tai lähisuhteissa tai perhetilanteessa. Kuraattori voi tukea sinua esimerkiksi myös elämäntilanteen muutoksissa ja auttaa lisäämään voimavarojasi.

Huoltajana voit olla yhteydessä kuraattoriin, kun lapsella/nuorella on esimerkiksi käyttäytymisen pulmia, toistuvia poissaoloja koulusta, kiusaamisasioita tai haasteita vuorovaikutuksessa. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä esimerkiksi muun opiskeluhuoltohenkilöstön, muiden perhekeskuspalvelujen tai vastaavien tahojen kanssa.

Kuraattorit työskentelevät kouluilla ja oppilaitoksissa virka-aikana. Katso oman kuntasi kuraattorin palveluajat yhteystiedoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen oppilaille.

Kuraattori Marika Pihakumpu on tavattavissa Vieremän kouluilla maanantaisin, torstaisin ja parillisten viikkojen perjantaisin. Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla opiskeluterveydenhuollon tiloissa lääkärin huoneessa. Kyläkouluilla käynnit sovitaan erikseen.

Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä puhelimitse (040 7121157) tai Wilma-viestillä. Huom! Wilman kautta vain ajanvaraukset ja tapaamisista sopiminen, ei henkilökohtaisia tietoja. Oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan paikan päällä kuraattorin ollessa paikalla.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista

Koulukuraattoreilla on vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä (lastensuojelulaki) tai siitä on erikseen sovittu.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu, joka on saatavilla koulupäivien aikana koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Kouluterveydenhuollossa työskentelee terveydenhoitaja ja lääkäri.

Koko ikäluokan kattavat vuosittaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon. Peruskoulun aikana järjestetään kolme laajaa terveystarkastusta (1., 5., sekä 8. luokka), joissa selvitetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on tunnistaa tuen tarpeet varhaisessa vaiheessa ja vahvistaa vanhempien tukea.

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään opettajien, kuraattorien ja psykologien kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä. 

Kouluterveydenhuolto on myös mukana laatimassa ja päivittämässä opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaa. Kouluterveydenhuolto on Pohjois-Savon hyvinvointialueella myös osa perhekeskuksen terveyspalveluja.

Toimi näin

Terveydenhoitajan vastaanotolle voit hakeutua ilman ajanvarausta (avoimet vastaanottoajat). Terveydenhoitaja myös kutsuu/tapaa jokaisen oppilaan vuosittaisten terveystarkastusten yhteydessä.

Lisäksi oppilaalle tai hänen perheelleen voidaan järjestää palvelua myös yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Lisäkäynneillä voidaan perehtyä selvittelyä vaativiin asioihin sekä seurata terveys- ja hyvinvointitilannetta, kasvua ja kehitystä tai perheen tilannetta terveystarkastusten välillä. 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia:

•edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia
•edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
•järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto
•tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Kouluterveydenhuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Opettaja voi ohjata koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kotiin ilman terveydenhoitajan arvioita. Kouluterveydenhoitaja on käytettävissä koulutapaturmien hoidon tarpeen arvioinnissa, mikäli hän on paikalla. Alle 10- vuotiaan (kuntatyönantajalla alle 12-vuotiaan) oppilaan sairastuessa hoitovapaasta suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä työnantajaan. Vanhemmalle kirjoitetaan hoitovapaa, vain jos työnantaja niin vaatii.

Kun asiasi koskee uutta oiretta, muutosta terveydentilassa tai kiireetöntä sairaanhoitoa, voit asioida omalla terveyskeskuksellasi.

Päivystysasioissa puhelinneuvonta puh. (017) 272 2346. Soitathan ensin.

Hätätapauksissa puh. 112.

Yhteistyöterveisin

Sari Saastamoinen
terveydenhoitaja (Kirkonkylän koulu, Eteläinen koulu, Pohjoinen koulu ja lukio)
puh. 0403520964

Koulupsykologi

Opiskeluhuollon psykologi, esi- ja perusopetus

Opiskeluhuollon psykologi tukee koulunkäyntiäsi, oppimistasi ja psyykkistä hyvinvointiasi ja auttaa oppimisvaikeuksissasi.

Psykologipalvelut ovat osa esi- ja perusopetuksessa tehtävää opiskeluhuoltotyötä. Psykologi tuo kouluyhteisöön psykologista asiantuntemusta toimien lapsen ja nuoren kehityksen, tunne-elämän vahvistamisen sekä oppimisen asiantuntijana koulussa. Psykologi tekee koululla sekä yksilötyötä että yhteisöllistä työtä, jonka tavoitteena on edistää koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Yksilötyössä psykologin tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita koulunkäyntiin, oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Psykologin työ sisältää mm. psykologisia arvioita ja tutkimuksia, ohjaus- ja tukikäyntejä, neuvontaa sekä tarvittavan tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaitoksen, perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Yksilötyö on pääasiallisesti lyhytkestoista ja työn painopiste on kartoittavassa, ennaltaehkäisevässä ja varhaisen vaiheen tuessa.

Oppilaalle järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai huoltaja on tapaamista pyytänyt.

Toimi näin

Voit oppilaana hakeutua psykologin luokse ottamalla itse suoraan yhteyttä tai esimerkiksi huoltajan, opettajan, opinto-ohjaajan, kouluterveydenhoitajan tai lääkärin välityksellä. Tukea kannattaa hakea varhaisessa vaiheessa. Et tarvitse lähetettä.

Koulupsykologi Nana Mononen on tavattavissa Vieremän kouluilla tiistaisin ja keskiviikkoisin sekä tarvittaessa maanantaisin.

Työpiste on Vieremän kirkonkylän koululla opiskeluterveydenhuollon tiloissa (lääkärin huone) sekä vaihtelevasti kyläkouluilla. Koulupsykologin työalueeseen kuuluvat eskari, peruskoulu ja lukio. Koulupsykologiin voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai Wilma-viestillä. Oppilaat voivat halutessaan käydä varaamassa ajan myös paikan päällä psykologin ollessa paikalla. Koulupsykologiin voivat olla yhteydessä oppilas, huoltaja, opettaja, koulun henkilökunta ja tarvittaessa muut yhteistyötahot.

Koulupsykologin luona käynnit ovat luottamuksellisia ja psykologi on vaitiolovelvollinen.

Otathan rohkeasti yhteyttä, olipa asiasi pieni tai suuri!

Nana Mononen
koulupsykologi
040 487 0342
nana.mononen@pshyvinvointialue.fi
Iisalmen aluesairaala, 2. krs., koulutiimi
Riistakatu 23
74120 Iisalmi

Koulupsyykkari

Koulupsyykkarina toimineen Krista Kalliovälin sijaisuus psykiatrisena sairaanhoitajana päättyy 31.12.2023

Tarvittaessa yhteyttä voi ottaa koulun terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Kun psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee koululla jälleen, tulee tästä tiedote Wilmaan.  

Lisätietoja voi kysyä vuoden vaihteen jälkeen Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdepalveluiden palveluesihenkilöltä Mirjam Zevulun-Laitiselta p. +358444610479