Siirry sisältöön

Luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja jaostot. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Samalla valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lautakuntien puheenjohtajat valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Lisäksi sen tehtävänä on huolehtia ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta kuntavaaleissa.

Vieremän kunnan keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä. Esittelijänä toimii palvelusihteeri.

Luottamushenkilöt valtuustokaudella 2021-2025

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
  • arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
  • arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
  • huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
  • valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä
  • valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Vieremän kunnan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä. Esittelijän valitsee tarkastuslautakunta.

Luottamushenkilöt valtuustokaudella 2021-2025

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on antaa lapsille ja nuorille valmiudet ammatillisiin ja korkeakouluopintoihin järjestämällä esi-, peruskoulu-, lukio- ja erityisopetusta.

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on edistää edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia järjestämällä ja ylläpitämällä kansalaisopisto-opetusta, taiteen perusopetusta, kirjastolaitosta sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaa.

Vieremän kunnan sivistyslautakunnassa on viisi (5) jäsentä. Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Luottamushenkilöt valtuustokaudella 2021-2025

Sivistyslautakunnan kokoukset 2021-2025

  • Sivistyslautakunta kokoukset pidetään tiistaisin kello 18.00 tarpeen mukaan. Kokouksien pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään toisena arkipäivänä kokouksen jälkeen.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta toimii kunnan rakennus- ja ympäristöasioista vastaavana viranomaisena. Teknisen lautakunnan tehtävänä on muun muassa toteuttaa kunnan rakentamis- ja kunnossapitotyöt, hoitaa kunnan omistamia rakennuksia ja maaomaisuutta sekä päättää katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamis- ja kunnossapitotasosta.

Vieremän kunnan teknisessä lautakunnassa on viisi (5) jäsentä. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Luottamushenkilöt valtuustokaudella 2021-2025

Teknisen lautakunnan kokoukset 2021-2025

  • Tekninen lautakunta pitää kokouksensa keskimäärin kerran kuukaudessa kulloinkin erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Kokouksien pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään neljäntenä työpäivänä kokouksen jälkeen.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on kunnan lakisääteinen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston tavoitteena on varmistaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen kunnassa.

Kunnanhallitus päättää nuorisovaltuuston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuuston toiminnasta vastaa vapaa-ajan ohjaaja.

Vieremän kunnan nuorisovaltuustossa on seitsemän (7) jäsentä. Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii vapaa-ajan ohjaaja.

Nuorisovaltuuston jäsenet 2023-2024:

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kuntalain (410/2015) mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla vanhus- ja vammaisneuvosto. Vieremän kunnassa nämä on yhdistetty yhdeksi vaikuttamistoimielimeksi.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteena on edistää ikääntyneiden, vammaisten ja toimintakyvyltään rajoittuneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnassa. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Vieremän kunnan vanhus- ja vammaisneuvostossa on kuusi (6) jäsentä. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointityöntekijä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet 2023-2025:

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto ohjaa ja koordinoi henkilöstötoimintaa.

Henkilöstöjaoston jäsenet 2023-2025:

Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta

Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta:

  1. valmistelee maanhankintaan, maanmyyntiin ja maankäyttöön sekä kaavoitukseen liittyviä asioita sekä
  2. päättää toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelussa tarvittavien selvitysten tekemisestä.

Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan jäsenet 2023-2025: