Siirry sisältöön

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe oli avoinna 22.1. – 19.2.2024 ja kuntaan toimitettiin 62 ideaa kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Ideat saivat olla maksimissaan 30 000 euron arvoisia (osbu-budjetti). Osa ideoista sisälsi useampia ehdotuksia tai kohteita. Osallistuvan budjetoinnin raati kokoontui 27.2.2024 ja kävi läpi ideat ja niiden toteutuskelpoisuuden. Esivalinnasta jatkoon äänestysvaiheeseen pääsi 18 ideaa, jotka täyttävät kriteerit ja ovat kustannuksiltaan realistisia. Ideoita oli voitu raadin toimesta täsmentää, pilkkoa ja yhdistää keskenään. Jatkoon päässeet ideat olivat seuraavat (satunnaisessa järjestyksessä):

Äänestys tapahtui sähköisesti ja oli avoinna 18.3. – 1.4.2024. Äänestys oli mahdollista kaiken ikäisille, myös alaikäisille. Äänestäminen mahdollistettiin ensimmäisen kerran myös kirjallisesti kunnantalolla ja kirjastolla, joissa äänestäneille annettiin kannustinpalkinto. Äänestykseen tuli yhteensä 453 vastausta. Äänestysvaiheen jälkeen osbu-raati kokoontui 4.4.2024 keskustelemaan äänestystuloksesta ja tekemään esityksen kunnanhallitukselle toteutettavasta ideasta/ ideoista.

Osbu-raati päätti esittää kunnanhallitukselle, että Vieremän kunta toteuttaa ikärajattoman musiikkitapahtuman nuorten valitsemalla esiintyjällä.

Raati oli yksimielinen asiasta.

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään.

Osallistuva budjetointi täydentää ja monipuolistaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemustaan kunnan kehittämisessä. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa kuntalaisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa kuntalaisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.

Osallistuva budjetointi Vieremällä

Osallistuva budjetointi on Suomessa vahvistuva tapa ja sitä kokeiltiin ensimmäisen kerran Vieremän kunnassa vuonna 2022 kunnan 100v -juhlavuoden kunniaksi. Osallistuvan budjetoinnin varoilla kunnostettiin ja uudistettiin kuntosali. Lisäksi ideoita otettiin mukaan talousarvioon ja investointiohjelmaan. 

Kuva uudistetusta kuntosalista

Teemana Hyvinvoiva kuntalainen

Vieremän kunnan vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 30 000 euroa osallistuvaan budjetointiin. Osallistuvassa budjetoinnissa vieremäläiset ideoivat, suunnittelivat ja äänestivät, miten 30 000 euroa käytetään vieremäläisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Kuntaan toimitettiin ideointivaiheessa 29 ideaa kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Osallistuvan budjetoinnin raati kävi läpi ideat ja niiden toteutuskelpoisuuden. Esivalinnasta jatkoon äänestysvaiheeseen pääsi 10 ideaa, jotka täyttivät kriteerit ja olivat kustannuksiltaan realistisia. Äänestysvaiheessa kuntalaiset saivat äänestää sähköisesti omaa suosikkiaan. Eniten ääniä saanut idea ”Mykän lammen alueen kehittäminen” voitti vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin.

Vieremän kuntastrategiassa ”Hyvinvoiva kuntalainen” -osion tavoitteet ovat seuraavat:

Osallistuvan budjetoinnin ohjeet ja kriteerit

Osallistuvassa budjetoinnissa kuka tahansa kuntalainen tai kunnan yhdistys/kylä/jär- jestö/seura/luokka tai vastaava voi ehdottaa ideaa, joka parantaisi kuntalaisten hyvinvointia. Idea voi olla maksimissaan 30 000 euron arvioinen. Kriteerit ovat seuraavat: