Siirry sisältöön

Muutoksenhakutapoja on useita, ja valitusmuoto riippuu päätöksestä. Täältä voit lukea lisää erilaisista muutoksenhakutavoista.

Oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä niiden alaisten toimielinten ja viranomaisten päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin oikaisua kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Mikäli päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, ei siitä vielä voi tehdä kunnallisvalitusta.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalitus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään kirjallisena lähimmälle hallinto-oikeudelle. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä, mikäli:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalitus valtuuston päätöksestä

Valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta hallinto-oikeuteen tehtävällä kunnallisvalituksella. Valtuuston päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Hallintovalitus

Valittamalla saa hakea muutosta päätökseen, jolla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta.

Hallintovalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tain jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa valittaa myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksen tekijä. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu,
oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä saa valittaa kaikki asianosaiset.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.