Siirry sisältöön

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen (esim. vaatehuone muutetaan saunaksi), tulee myös niihin hakea rakennuslupa.

Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemus jätetään rakennusvalvontaan. Rakennustarkastaja tutkii rakennusluvan myöntämisen edellytykset ja kun ne täyttyvät, hän myöntää luvan.

Rakennusvalvonta laatii erillisen lupapäätöksen, joka annetaan hakijalle tiedoksi.

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen haetaan toimenpidelupa rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen. Toimenpidelupa on mahdollinen silloin, kun lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupamenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin rakennuslupamenettelyä.

Ilmoitusmenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Purkamislupa

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jossa on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Jos purkamislupaa ei tarvita, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta ilmoitettava kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista. Purkamisluvan tarpeellisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta. Lisätietoja luvan myöntämisen edellytyksistä ja hakemisesta saa rakennusvalvonnasta.

Maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään eikä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto. 

Suunnittelutarvikeratkaisu ja poikkeamispäätös

Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan usein ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu ja kaavoittamattomalle ranta-alueelle rakennettaessa poikkeamispäätös.

Asemakaava-alueella poikkeamispäätös tarvitaan mm. poikkeamiseen asemakaavasta.

Hakemukseen tarvittavat asiakirjat:

  • Hakemuslomake, lomakkeita saatavina rakennusvalvontatoimistosta tai kunnan neuvonnasta
  • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta Karttaote rakennuspaikasta
  • Asemapiirros
  • Naapureiden kuulemiset/suostumukset

Hakemus kirjataan ja tarkastetaan rakennusvalvontatoimistossa. Tekninen lautakunta antaa lausunnon asiasta, jonka jälkeen asiasta tekee päätöksen kunnanhallitus. Valitusaika päätöksestä on 30 vuorokautta.

Rakennusvalvontamaksun määräytyminen

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muiden viranomaistehtävien suorittamisesta peritään kunnanvaltuuston vahvistama valvonta- ja tarkastusmaksu.

Esimerkki:

Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 180 € lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 2,50 €/m².

Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen tai rakennelman rakentaminen 150 € lisäksi rakennuksen / rakennelman kokonaisalan mukaan 1,80 €/m².

Loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen rakennusta kohti 150 € ja lisäksi rakennuksen muutettavan osan kokonaisalan mukaan 1,80 €/m².

Kunnan poikkeamispäätös, 450 €/hakemus.

Talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai 120 € rakennelma.

Muista luvan- ja ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden, purkamiseen liittyvän valvonnan, sekä muiden lupien, katselmusten ja lausuntojen taksoista saa lisätietoja rakennusvalvontaviranomaisilta.

Lisätietoja rakentamiseen liittyvistä luvista:

Komulainen Petri

Rakennustarkastaja

petri.komulainen@vierema.fi 0400 371 166

Tiedostot

Linkit